Từ khoá: Điện trở nhiệt, Linh kiện khuôn ...

Phương châm hoạt động

20/10/2017, 10:51

Phương châm hoạt động

—Với nhân viên: không ngừng bồi dưỡng và nâng cao tinh thần sáng tạo dựa trên nguyên tắc: 5W – 1H.

—Với khách hàng: Khách hàng là số một, luôn luôn vì lợi ích của khách hàng.

—Với đối tác:  Phương châm kinh doanh của SUMITECH là tin tưởng hợp tác cùng có lợi (win – win).

—Với hội: Xây dựng công ty thân thiện với môi trường, gắn bó chia sẻ với cộng đồng.

CALL